اموزش کاشت تره فرنگیاموزش کاشت تره فرنگی

تره یاLEEKاز خانواده لیلیاسه وبنامها تره وگندنا مشهور است وتره فرنگی بنامALLium porruیاLook شاهی (ترتیزک)بنام Gardencressیا Lepidium Satiramمشهور است تره ازگیاهان برگ سبزی است که باهرنوع اب وهوایی سازگاری دارد

اموزش کاشت ریحاناموزش کاشت ریحان

ریحان یا Ocimum Basilicumاز گیاهان معطر مطبوع است دارای انواع مختلف ومهمترین انها بنام ریحان بنفش،ریحان سبز ،ریحان فری وریحان کرمانی نازبو که دارای برگهای ریز وکوچکی است. طرز کاشت: