دسته: سبزیکاری

اموزش کاشت انواع سبزی

اموزش کاشت تره فرنگیاموزش کاشت تره فرنگی

تره یاLEEKاز خانواده لیلیاسه وبنامها تره وگندنا مشهور است وتره فرنگی بنامALLium porruیاLook شاهی (ترتیزک)بنام Gardencressیا Lepidium Satiramمشهور است تره ازگیاهان برگ سبزی است که باهرنوع اب وهوایی سازگاری دارد