اموزش کاشت گشنیز

گشنیز ازتیره گل چتریانumbellifreaeوانواع گوناگون است دارای برگهای مرکب ودارای گلهای سفید مایل بصورتی است وانرا بنام علمی Coriandrum-Sativumمی شناسند. برگ گشنیز برای استفاده در خورش قورمه سبزی واش گشنیز…